algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Identificatie van de verkoper

De verkoper is Elke Goessens, Biezeputstraat 19 9420  Erpe-Mere  met ondernemingsnummer BE0656975159 – Happy Rebel. Klanten kunnen ons bereiken via telefoon op het nummer +32 (0)474524857 of via het e-mailadres Elke@hotmail.com

Taal

Deze voorwaarden en condities zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. 

Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Happy Rebel. Door een bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.Deze algemene voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

Intellectueel Eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

Eigendom van derden

 1. Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico’s verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

Privacy

 1. Om toegang te krijgen tot onze site en/of diensten, kun je gevraagd worden bepaalde informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

Overmacht

 1. Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

  Vrijwaring

 1. Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

  Wijziging voorwaarden

Happy Rebel kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 2. Happy Rebel kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die op de website staat, kan je ons contacteren : Elke@happyrebel.be
 3.  
 4. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Happy Rebel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

  Happy Rebel kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 5.  
 6. Happy Rebel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

  Totstandkoming internetverkoop

 1. Een bestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.
 2.  
 3. Happy Rebel behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst. Een onlinebestelling wordt door Happyrebel aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.
 4.  
 5. Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Happy Rebel geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Happy Rebel de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. 
 6.  
 7. Happy Rebel zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Happy Rebel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.
 • Prijzen
 1. De prijzen van artikelen aangeduid op de website. De prijzen waaraan Happy Rebel artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Levering en verzendkost

 1. Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Als je de producten ophaalt (complimentenkaartjes, persoonlijk groeiboek/happy Rebels, geloven in jou!) dan worden er geen verzendkosten aangerekend.Herroepingsrecht
 1. Happy rebel garandeert niet dat:
 • deze site of onze producten aan je eisen zal voldoen;
 • deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis;
 • de kwaliteit van elk product of elke dienst die je via deze site koopt of verkrijgt, aan je verwachtingen zal voldoen.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om aan Happy Rebel te melden dat hij zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen door een mailtje te sturen op Elke@happyrebel.be. Vanaf de dag waarop hij aan Happy Rebel gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, beschikt de gebruiker over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen ook effectief terug te sturen. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur terug te zenden naar Happy Rebel, Biezeputstraat 19 9420 Erpe-Mere.

De gebruiker kan er ook voor kiezen om de goederen (groeiboek, complimentenkaartjes) gratis terug te sturen door ze zelf te brengen naar Biezeputstraat 19 9420 Erpe Mere.

Voor de bewustzijnscursus, workshops, en lezingen geldt er geen retourrecht. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de gebruiker afstand van zijn retourrecht voor bovenstaande diensten.

Wat betreft artikelen zoals het persoonlijk groeiboek en de complimentenkaartjes zal een retour door Happy Rebel slechts worden aanvaard wanneer deze niet beschadigd zijn en onbeschreven zijn.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal Happy Rebel de artikelen (en de verzendingskosten, indien alle artikelen uit een bestelling retour worden gestuurd) terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. 

De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Happy Rebel kan na de terugbetaling van de goederen en eventuele verzendingskosten een schadevergoeding vorderen voor dergelijke waardeverminderingen.

Wettelijke garantie

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Happy Rebel te melden. Klachten zullen door Happy Rebel in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 14 dagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. 

Enkel schriftelijke klachten gericht aan Happy Rebel worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven). In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Happy Rebel steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

Bewijs

De gebruiker en Happy Rebel aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Happy Rebel door partijen worden aanvaard als bewijs.

Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact en overschrijving.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Happy Rebel of rechthoudende derden.

Indien je ze wil reproduceren of publiek gebruiken, dan moet je hiervoor schriftelijk de toestemming vragen aan Happy Rebel. 

Het beheer van de website 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.

Rechtskeuze En Rechterlijke Bevoegdheid

Op deze voorwaarden en condities is het recht van toepassing van België. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in België. 

Klachten

 1. Bij klachten kan de klant steeds contact opnemen door een mailtje te sturen naar Elke@happyrebel.be
Winkelwagen